top of page

תנאי שימוש במערכת של חברת לינקרינג


קבלת תנאי השימוש

כניסתך לשירות זה והשימוש בו כפופים לתנאים שיפורטו להלן ולהוראות כל דין. בכניסתך לשירות זה ובגלישה / שימוש בו, הנך מקבל על עצמך, ללא מגבלה ו/או תנאי, את התנאים שיפורטו להלן. חברת לינקרינג שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש בכל עת ללא הודעה מוקדמת. הגרסה האחרונה והמעודכנת של תנאי השימוש זמינה בלחיצה על תנאי השימוש הממוקם בעמוד הכניסה באפליקציה ובאתר.


תיאור השירותים הניתנים על ידי חברת לינקרינג

חברת לינקרינג איננה ספק של שרותי בריאות. חברת לינקרינג מציעה מערכות המשמשות את המטפל והמטופל ככלי עזר באיסוף מידע הנדרש בתהליך האבחון והטיפול במגוון מצבים קליניים. השרות המוצע מקל על המטפל בתהליך איסוף המידע מהמטופל. השרות המוצע על ידי החברה איננו מיועד לאבחן ו/או לספק ייעוץ רפואי אישי ו/או מקצועי ו/או להחליף ייעוץ שכזה. יש לבדוק את התוצאות יחד עם הרופא המטפל, לפני קביעה, אבחון או החלטה כלשהם. הסתמכות על כל מידע המסופק על ידי החברה, עובדיה, גורמים אחרים המופיעים באתר בהזמנת החברה, או מבקרים באתר, הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש לבדו יישא באחריות לעמידה בדין החל במקום מושבו. החברה אינה מציגה כל מצג ואינה מציעה אחריות כלשהי, מפורשות או באופן משתמע, לגבי שלמותו או נכונותו של המידע המופיע באתר.


על משתמש באתר לפנות בכל בעיה רפואית מקצועית. יודגש כי הזנת המידע למערכת אין פרושה קשר ישיר או מידי עם הגורם המטפל ואין בה תחליף ליצירת קשר שכזה בכל מצב רפואי בו יש בכך צורך. המידע הנאסף במערכת איננו חשוף למטפל אלא בזמן מפגש יזום.


באחריותו של המטפל לבחור את הכלים המתאימים ביותר לניהול מצבו האינדיבידואלי של המטופל. יודגש כי אין החברה אחראית לתוכן המידע, לשלמות המידע או לניתוח משמעות המידע הנאסף בה מהמטופל ומהאחרים הרלוונטיים למצבו הבריאותי. בכל שימוש במערכת על המטפל מוטלת האחריות על איסוף וניתוח המידע מן המטופל ובאי כוחו. חברת לינקרינג  איננה אחראית על הכלים המשמשים את המטפל בהערכת מצב המטופל בין אם באיסוף המידע (האנמנזה), בין אם בבדיקתו או בבחירת בדיקות קליניות או בדיקות מעבדה משלימות. החברה איננה אחראית על ההחלטות הטיפוליות או על ההמלצות הרפואיות הניתנות למטופל על ידי המטפל.


חברת לינקרינג מספקת סביבה לאיסוף יעיל של מידע מהמטופלים וכל מי שמשמעותי בניהול מצבם הרפואי. המערכת איננה מהווה רשומה רפואית או תיק רפואי. החברה איננה אחראית לניהול רשומות רפואיות של מי מלקוחותיה. למען הסר ספק, אין לחברה כל אחריות בניהול רשומות רפואיות או תיק רפואי של המטופל ואין לחברת לינקרינג כל אחריות על תוכן המידע המוזן לרשומות הרפואיות של המטופל.


כל חומר רפואי ו/או מעין רפואי ו/או טיפולי ו/או תרופתי המופיע במערכת, בין אם באתר או באפליקציה זה הוא בבחינת מידע כללי בלבד ואין לראות בו בדרך כלשהי "ייעוץ רפואי" ו/או "המלצה לטיפול" ו/או "תחליף לטיפול רפואי אישי". המידע במערכת זו הוא כללי ולא ניתן להתאימו באופן פרטני לצרכיו של כל אדם ואדם, ועל כן לצורך קבלת טיפול רפואי אישי ו/או ייעוץ רפואי אישי יש לפנות לרופא או לרופאה.

על אף שחברת לינקרינג נוקטת במאמצים סבירים לכלול בשירות מידע עדכני ונכון, יתכן והמידע שייכלל בשירות לא יהיה מדויק לחלוטין על כן חברת לינקרינג איננה מבטיחה או מתחייבת ולא תהיה אחראיות לדיוק, לעדכניות או לשלמות המידע המובא בשירות זה. לינקרינג לא תהא אחראית ולא תחויב בגין כל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים לרבות בגין עגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו למשתמש בשירות או לרכושו ו/או למחשבו ו/או לכל צד שלישי שהוא עקב ו/או כתוצאה מכניסה לשירות ו/או גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש בשירות ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש בשירות ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול בשירות ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב ו/או כתוצאה מהשימוש בשירותים המוצגים בו.


כל השולח מידע לשירות זה או לחילופין במישרין לבעלת השירות יהיה אחראי לתוכן המידע לרבות לאמתותו ולמידת דיוקו ומתחייב לעשות כן בהתאם להוראות כל דין. בעלת השירות אינה אחראית לכך. המשתמש יהא אחראי לפצות ולשפות את חברת לינקרינג בגין כל נזק שייגרם למי מהן כתוצאה מהעלאת תכנים על ידו שאינם אמת ו/או מדויקים ו/או פוגעניים ו/או המהווים עוולה ו/או עבירה לפי הוראות כל דין.


אבטחת מידע

לינקרינג מפעילה כלים מתקדמים לשמירה על אבטחת המידע ושמירת סודיות המידע כך שהמידע יהיה זמין רק עבור המטופל ומי שנבחר להיות מעורב בטיפול בו. הגישה למידע על מטופלים זמינה אך ורק למטפל למטופל הבגיר או להורי המטופלים המקושרים למטופל דרך השירות. אחרים המוזמנים לתרום מידע לניהול הטיפול (לדוגמה מורה) עשויים להזין מידע למערכת אך אינם חשופים למידע רפואי של המטופל אלא למידע שהם עצמם הזינו. במידה ומטופל או באי כוחו מחליף או משנה רופא, כל המידע הקיים במערכת בנוגע לאותו מטופל לא יהיה יותר זמין למטפל הקודם.


באחריותך  לנקוט באמצעים סבירים לשמירה על סודיות המידע  - אנא שמור על סיסמתך במקום מאובטח, אנא וודא שאיש לא צופה במידע מלבדך. באישור מסמך זה, אתה מסכים לנקוט את כל האמצעים הסבירים על מנת לשמור ולהגן על סודיות המידע המוצג בשירות, ולא לחשוף את סיסמתך האישית לאף גורם חיצוני. האחריות לשמירה על סודיותן של סיסמאות הנה שלך בלבד. האחריות לשימוש בכל שירותי החברה ולשמירה על סודיות נתוני נתוני הכניסה (login) שלך, סיסמתך כדי להיכנס לחשבונך ולנתוניך, הינה שלך בלבד.


זכויות יוצרים

שירות זה הינו בבעלות חברת לינקרינג  ומוגן על ידי החוקים המדינתיים והבינלאומיים לזכויות יוצרים.

כל התכנים הכלולים בשירות, בין אם המדובר בתוכן מילולי ו/או תוכן גרפי, הינם בבעלות ובשליטת חברת לינקרינג, ומוגנים על ידי דיני זכויות יוצרים, אמנות בינלאומיות ודינים אחרים. התוכן המסופק באתר (להלן: "התוכן") הינו לשימושך האישי והלא-מסחרי בלבד.

החברה מסכימה לשימוש במערכת ללא תמורה עבור מטופלים ועבור מטפלים פרטיים או כל קליניקה פרטית או כל ארגון בריאות המונה עד 20 עובדים. השימוש באתר על ידי קליניקה או ארגון בריאות  המונה מעל 20 עובדים יעשה לאחר התקשרות עם חברת לינקרינג ובהסכמה כתובה ומפורשת של חברת לינקרינג. חברת לינקרינג שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש בכל עת ללא הודעה מוקדמת.


חברת לינקרינג רשאית להפסיק את פעילות השירות באופן זמני או קבוע בכל שלב ובכל עת מבלי שתחול עליה כל אחריות כלפי מאן דהו. יובהר כי חברת לינקרינג אינה מתחייבת לרציפות השימוש בשירותיה.


חברת לינקרינג שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתמש ללא הודעה מוקדמת מאפשרות כניסה ושימוש בשירות.


כל שימוש בתוכן אשר איננו מותר מפורשות על פי תנאי שימוש אלו, מהווה הפרה של תנאי השימוש ועלול להוות הפרה של זכויות יוצרים, סימני מסחר ודינים אחרים. כל האלמנטים המרכיבים את האתר, כולל, בין היתר, הטקסט, העיצוב, לוגואים, גרפיקה, אייקונים ותמונות, כמו גם אופן בחירתם וארגונם, הנם קניינה המוחלט של החברה או של כל גוף אשר הקנה לה רישיון בהם, והם מוגנים על ידי דינים בינלאומיים של זכויות יוצרים. כל התוכנות המשמשות באתר הינן קניינה של החברה או של הגופים אשר הקנו לה רישיונות בהן, והן מוגנות על ידי דינים בינלאומיים של זכויות יוצרים. ניתנת בזאת הרשות להציג באופן אלקטרוני, להעתיק באופן אלקטרוני ולהדפיס עותקים קשיחים של האזורים הציבוריים שבאתר, וכן את הפרופיל האישי שלך, וזאת לשימושך האישי והלא-מסחרי. כל שימוש אחר, כולל שכפול, שינוי, הפצה, העברה או הצגה של תוכן כלשהו מן האתר, אסור בהחלט. אלא אם כן מצוין אחרת, כל סימן מסחרי, סימן שירות ולוגו המופיעים באתר, הינם קניינה המוחלט של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש בלא אישור מפורש בכתב מאת החברה. כל זכות אשר לא הוענקה בזאת מפורשות, נשמרת לחברה, לחברות הקשורות אליה ולגופים אשר הקנו לה רישיונות. החברה רשאית לשנות את תוכנו של האתר ואת הפיצ'רים שבו או לסיים את פעילותם, בלא מתן כל הודעה מראש, על פי שיקול דעתה של החברה כעורכת האתר.


קישורים לאתרים של צדדים שלישיים

לשם נוחות המשתמשים בשירות, ולשם כך בלבד, עשוי השירות להציע קישוריות ו/או הפניות לשירותים ו/או אתרים ו/או אפליקציות אחרים, ואולם, מובהר בזאת כי לינקרינג ו/או מי מטעמה אינה ולא תהיה אחראית לתכנים שבאתרים ו/או שבאפליקציות הנ"ל ולתנאי השימוש בהם וממילא אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או פגיעה, ישירים ו/או עקיפים, לרבות בגין עגמת נפש וכיו"ב, שייגרמו למשתמש ו/או לכל צד שלישי שהוא מתוכנם ו/או עקב מוצרים ו/או שירותים הנמכרים ו/או מוצעים ו/או מוצגים באתרים ו/או אפליקציות אלו. החברה איננה מציגה מצג כלשהו בקשר לאתרים של שותפים עסקיים או של צד ג' כלשהו אשר הכניסה אליו מתאפשרת דרך אתר זה. אין לפרש את העובדה שאנו מספקים קישורים לאתר אחר כאילו אנו ממליצים על אותו אתר או על מפעילו או מבטיחים הבטחה כלשהי לגביו. החברה אינה אחראית לנוהלי הפרטיות, לתנאי השימוש או לתוכן של אותם אתרים. החברה מצהירה בזאת מפורשות כי לא תישא בכל אחריות לתוכן של אתר כלשהו המקושר לאתר זה. לינקרינג לא תהיה אחראית לכל האתרים ו/ או אפליקציות המכילים קישור לשירות זה לרבות לתכנים המוצגים במסגרתם.


פרטיות

אתה מסכים לכך שהשימוש שתעשה באתר יהא כפוף גם למדיניות הפרטיות של החברה, שהנה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו. על כל מידע אישי מזהה המועבר בדרך אלקטרונית או אחרת לשירות, חלה מדיניות הפרטיות של השירות. כל מידע אחר שיגיע לידיעת בעלת השירות כתוצאה מהשימוש בשירות (לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או בצורה אחרת), לרבות רעיונות, המצאות, קונספטים, טכניקות וידע כללי, ייחשב כמידע לא סודי ובלתי מוגן ובעלת השירות תהא רשאית לעשות בו כל שימוש שהוא ו/או להעתיקו, לכל מטרה שהיא לרבות, העברה לצדדים שלישיים, פיתוח, ייצור ו/או שיווק של מוצרים או שירותים וזאת, ללא כל תמורה. כל השולח תקשורת כלשהי לשירות זה או בצורה אחרת לבעלת השירות מסכים מראש לאמור לעיל ויהא אחראי על התכנים והמידע הכלול בה, לרבות מידת האמת והאמינות שלהם.


תחום שיפוט

מקום מושבה של החברה הוא בלהבים, ישראל. החברה אינה מציגה כל מצג לפיו התוכן מתאים להורדה במדינות מסוימות או כי הוא ניתן להורדה בהן. ייתכן שהגישה לתוכן איננה חוקית עבור אנשים מסוימים או במדינות מסוימות. גישתך לאתר הינה באחריותך בלבד, ואתה תישא באחריות למילוי אחר הוראות הדין בתחום השיפוט החל עליך. ההוראות הבאות תעמודנה בתוקפן גם לאחר תפוגתם או סיומם של תנאי שימוש אלו, תהא סיבת התפוגה או הסיום אשר תהא: אחריות, הגשות משתמש, שיפוי, תחום שיפוט והסכם ממצה.


אתה מסכים בזאת מפורשות כי כל סכסוך עם החברה וכל סכסוך הנוגע בדרך כלשהי לשימושך באתר, יהיה כפוף באופן בלעדי לסמכות השיפוט של בתי המשפט בישראל. כמו כן אתה מסכים מפורשות להחלת סמכות פרסונאלית (personal jurisdiction) בבית המשפט המוסמך בישראל בקשר לכל סכסוך כאמור לעיל, כולל כל תביעה שבה מעורבים החברה או חברות קשורות, חברות בנות, עובדים, קבלנים, נושאי משרה, דירקטורים, ספקי תקשורת או ספקי תוכן שלה. הדין החל על תנאי שימוש אלו הוא הדין הפנימי המהותי של מדינת ישראל, מבלי לתת תוקף לכללי מתקל הדינים. אם בית משפט מוסמך יקבע כי הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלו איננה תקפה, אי התקפות של הוראה כאמור לא ישפיע על תקפותן של יתר ההוראות בתנאי שימוש אלו, והן תעמודנה במלוא תוקפן. שום ויתור על תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלו, לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך על אותו תנאי או על כל תנאי אחר. במקרה של הפרה של תנאי שימוש אלו, של איום בהפרתם או בכל מקרה אחר אשר גורם או עלול לגרום נזק בלתי הפיך לחברה, תעמוד לחברה הזכות לבקש סעד מניעתי בבית המשפט המוסמך.


הסכם ממצה

תנאי שימוש אלו משקפים את ההסכם המלא והשלם שבינך לבין החברה בנוגע לשימוש שבאתר החברה ובתוכן, וזאת בכפוף לכל "הודעה משפטית" ספציפית אשר תפורסם באתר החברה, אם תפורסם. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי תנאי שימוש אלו, אנא צור עמנו קשר:


ContactUs@LinkCaring.com

bottom of page