top of page

המכון להתפתחות הילד, מרכז רפואי רבקה זיו

צפת

high res logo.jpg

04-6828043

טל':

מייל:

אתר הבית:

איך מגיעים אלינו:

קופות שונות בהתאם למתן התחייבות

קופת חולים:

צפת

עיר:

מרכז רפואי זיו

רחוב ומספר:

bottom of page